Kurs og utdanningstilbud  

 
 
Foto: Jon H.Reksten

Foto: Jon H.Reksten

2 dagers kurs for deg som jobber med mennesker og inkludering

På Vei til jobb med traumer i bagasjen

Kunnskap om effekten av langvarig stress og traumer øker. Lav selvfølelse, konsentrasjonsproblem, uro og unngåelsesatferd er vanlige symptom. Nye relasjoner og forventninger i forbindelse med jobb kan trigge avmakt og reaksjoner som er uforståelige for personen selv, jobbveileder og arbeidsgivere.

Kurset tilbyr kunnskap, forståelsesmodeller og praktiske verktøy.

Kurset tar for seg følgende tema

 • Hva er traumer og traumatisering.

 • Identitet, relasjon og tilknytning (Spaltingsmodellen).

 • Hvordan traumer kan virke på helse og arbeidsevne.

 • Stress, frykt og aggresjon. Reaksjonsmønster og beskyttelsesstrategier.

 • Hvordan skape gode rammer og minimere risiko for retraumatisering.

 • Hvordan den som arbeider med traumatiserte kan påvirkes og hvordan man kan ivareta seg selv.

 • Kurset presenterer forskning fra traumefeltet, flettet sammen med erfaring fra arbeidsinkludering på en lettfattelig måte.

 • Praktisk kunnskap om symptom og reaksjonsmønster, samt forståelsesmodeller og verktøy som lett kan overføres til eget profesjonelt arbeid

KURSET PASSER FOR

 • Ansatte ved Arbeids og Inkluderingsbedrifter, NAV, HR, BHT og andre som jobber med mennesker som har opplevd traumatiske situasjoner, krenkelser og omsorgssvikt, krig og flukt.

 • Fagpersoner som ønsker øket kunnskap om traumer og effekten av traumatisering, forståelse for reaksjonsmønster og praktiske verktøy for å bistå traumatiserte mennesker.

Tidligere kursdeltakere sier:

«Kurset ga tydelige og praktiske råd knyttet til veilederjobben – og det ga ny kunnskap om feltet.» «Veldig interessant tema som kommer til nytte i store deler av jobben vår, så vel som på det personlige plan.» «Et høyt faglig nivå på innhold – og at vi alle kunne bidra aktivt.»

NB. Kurset er utviklet og tilbys også gjennom NHO, Arbeid&Inkludering.
Kurset kan tilpasses din virksomhet. Ta kontakt så tar vi en prat for å skreddersøm.


Foto: Jon H.Reksten

Foto: Jon H.Reksten

Grunnutdanning IoPT, nivå 1
2019

Traumeterapi IoPT grunnutdanning  2019 – helgesamlinger traumeteori og -terapi. Stavanger 

Du får lære  om Franz Rupperts teori og metode: Identitets konstellasjoner med intensjonsmetoden (IoPT). I tillegg til Rupperts egen utviklede teori romme teoribasen anerkjent tilknytnings-, utviklings- og traumeteori med innslag fra Porges, Bowlby, Levin, Van der Kolk m.fl. 

Det blir undervist i traumetypene, deres karakteristikker samt hvordan man arbeider med avspaltinger etter traumatisering. 

Vår grunnutdanning passer for alle som ønsker å arbeide med egne tema og lære om teori og metode iht den siste utviklingen innen traumeteori og praksis.

Du kan ta en samling på grunnutdanningen uten å binde deg for flere samlinger. Hele grunn utdanningen består av 8 helgesamlinger a 3 dager, til sammen 24 dager. Samlingene bygger ikke på hverandre, så du kan velge de datoene som passer deg. Grunnutdanningen gir rett til opptak på Videreutdanningen i Oslo, Tromsø, eller i Stavanger fra 2019.

Grunnutdanningen passer for alle som ønsker å arbeide med egne tema og lære mer om teori og metode iht. den siste utviklingen innen traumeteori og praksis. I tillegg åpner kurset for Videreutdanning nivå 2, se nedenfor.

Tidsplan og tema

Modul 1:            1-3.3.19 Hva er IoPT - Identitetsorientert psykotraumeterapi? Bakgrunn og metode. Hvem er jeg - Hva vil jeg?
Modul 2:           5-7.4.19 Hva er traumer og traumatisering? Forskjellige typer traumer? Hva er traumebiografi? 
Modul 3:            14-16.19
Jeg og viljen min. Hva skjer med personlig vilje når overlevelsesviljen er aktivert?
Modul 4:            30.8-1.9.19 Hva er kjærlighet? Hva er seksualitet?
Modul 5:            27-29.9.19 De forskjellige traumegruppene og deres overlevelsesstrategier. 
Modul 6:             18-20.10.19 Flergenerasjonelle traumer. Hvordan kan traumer arves?
Modul 7:               29.11 - 1.12.19 Offer og overgriper. Utenfor meg og i meg. Hva betyr det?
Modul 8:              17-19.1.20 Symptomer og sykdommer sett i lys av IoPT. Informasjon om videreutdanningen.

Alle moduler       Fredag 17-21. Lørdag 10-18, søndag 10-17.
Pris                         Pr modul kr 3250.  Begrenset antall deltakere.
                               Enkel servering

For spørsmål eller påmelding send e-post:  sissel@reksten.net
Vi ønsker deg hjertelig velkommen til en spennende og givende utdanning.

Foto: Jon H.Reksten

Foto: Jon H.Reksten

Videregående - helhetlig tverrfaglig psykotraumeutdanning IoPT, nivå 2

En traumautdanning innen Prof. Dr. Franz Rupperts egenutviklede traumateori og -terapi (IoPT) tilbys i Stavanger 2019 - 2020.

Forebygging, behandling og veien ut av traumatiske belastninger. Integrert trauma- og tilknytningspsykologi. Utviklingspsykologi. Utviklingstraumer og andre traumatiserende belastninger. Konsekvensene av traumatisk stress, forebygging og reparasjon. Konsekvenser for helse, barnehage, skole og rus behandling.Traumebasert omsorg.

Helgesamlinger, kan kombineres med full jobb.

Utdanning innen helse- eller sosialfag,hjelpepleie, sykepleie, barnevern, rus, psykiatri,  omsorg og pedagogikk eller lignende i bunn er godkjent som opptak.

Hvis ikke, grunnutdanning i traumeterapi og metode , IoPT, med 8 moduler a 3 dager .

 Grundig faglig og metodisk  innføring i den siste forskningen innen psykotraumateori og -terapi IoPT.

 • Selvutvikling og utdanning i fast gruppe over 12 moduler. Du hjelper deg selv mens du lærer å hjelpe andre. Dyp og bred innfrøing i teori og metode – for terapi individuelt i gruppe med resonansgivere. For arbeid i en-til-en setting- med kun terapeut og klient som resonansgivere.

 • Gir rett til tittelen registrert Psykotraumeterapeut IoPT* ved fullført utdanning.

 • Består av 12 moduler á 4 dager.

* Vårt Institutt er det eneste som oppfyller kravene til utdanning fra Norsk Traumeterapeutforening. Når du har fullført utdanningen kan du søke medlemskap i Norsk Traumeterapeutforening og få tittelen Registrert Traumeterapeut ved regsitrering i alternativregisteret.

Psykotraumaterapeut IoPT Marta Thorsheim, Instituttets leder, har skrevet forordet til  og redigert alle Rupperts norske bokutgivelser. Hun er også medforfatter i to av hans siste bøker.

Målet med utdannelsen

Målet med utdanningen er å gi en grundig innsikt i moderne traumeteori og -behandling.  Du får lære hvordan traumer påvirker identitetsutviklingen, utviklingen av vår frie vilje samt alle andre psykiske strukturer, inkludert kroppens utvikling og vekst. Det blir undervist i traumetypene, deres karakteristikker samt hvordan man arbeider med avspaltinger etter traumatisering. Nøkkelmetoden kalles Intensjonsmetoden.

Teoretisk rammeverk

Studieprogrammet bygger på Prof. Franz Rupperts teoretiske og praktiske  rammeverk innen IoPT- Identitets orientert Psykotrauma teori og – terapi. Litteraturliste sendes i god tid før oppstart.Undervisningen er på norsk.

På bakgrunn av etablerte trauma teorier og egen forskning, samt gjennom mange terapeutiske prosesser med klienter, både individuelt og i gruppesammenheng, har Prof. Franz Ruppert utviklet det teoretiske rammeverket innen   Identitetsorientert psykotraumeteori- og terapi, IoPT.  Dette rammeverket er basert på fem teoretiske grunnsteiner og én praktisk metode: Den menneskelige psyken, Identitet, kjærlighet, seksualitet, offer-overgriper-dynamikker og Intensjonsmetoden.

Hvordan påvirker trauma menneskets utvikling – fra unnfangelse og gjennom hele livet – og veien ut.

Hva er det sentrale referansepunktet for vår endringsprosess?

Tidligere trodde vi det måtte være familien, » familiesystemet» eller «traumer». I dag vet vi at bare JEG et kan være vårt eget referansepunkt. Derfor må mitt jeg være det sentrale referansepunktet i terapi. Men hva er mitt jeg? Hvordan utvikles det? Hva hindrer min jeg-utvikling? Hvordan påvirker traumer denne utviklingen? Hva er forskjellen på en sunn identitet og destruktive former for identifikasjon?

 Det har vært lite fokus på viljen de siste årene. I stedet har man rettet oppmerksomheten mot psykotraumer og vært opptatt av å definere resultatene av dem når de oppstod i psyken. Men for at det skal skje en varig og bærekraftig endring, trengs en bevisst beslutning. Derfor spiller viljen er sentral rolle når vi arbeider med intensjonssetningen eller intensjonsbildet. Viktige spørsmål kommer da opp: Hvordan utvikles vår egen vilje? Hva støtter og hva hindrer dens utvikling? Hvordan påvirker traumatiske opplevelser den grunnleggende etableringen av en sunn menneskelig vilje?

Jeg-funksjonen er av største betydning i dr. Franz Rupperts seneste arbeid, og slik har viljesfunksjonen fått andreplassen. Hvordan samhandler et sunt jeg og en sunn vilje med hverandre, og hva skjer når overlevelses-jeg-representasjonen, sammen med viljen-til-å-overleve-programmet bestemmer eller påvirker vår adferd? Disse grunnleggende mønstrene vil bli undersøkt i detalj gjennom praktiske eksempler i utdannelsen.

Hvem er jeg i relasjoner?

Med hvem ønsker jeg en relasjon? Hvilke typer arbeid liker jeg å gjøre? Spørsmålene angående vår identitet og vår egen vilje er av sentral betydning for våre daglige liv.

Hvordan kan vi leve i intime relasjoner og i større sosiale sammenhenger, i konstruktive former for kjærlighet og forbli sunne? Hva gjør utviklingen av en sunn identitet så vanskelig eller til og med umulig? Hvilken innflytelse har traumatiserende livserfaringer på dette? Hvordan former og spalter kjærlighetstraumer, symbiosetraumer, tidlige traumer/identitetstraumer og overgriper-offer-dynamikker vår identitet? Og hvilke muligheter finnes for å komme over spaltingene i psyken? Å møte seg selv ved hjelp av intensjonssetningen eller -bildet er den grunnleggende metoden og fokus for vårt praktiske arbeid.

Metoden

Metoden som vi bruker for å integrere avspalting er kalt Intensjonsmetoden. 

Hovedtemaene for utdannelsen

I modulene på denne utdanningen vil vi undervise, reflektere og diskutere teori samt gjøre praktisk arbeid iht. deltagernes intensjoner. Hver deltaker får minst ett praktisk arbeid per modul. Fra og med modul seks får alle mulighet til å praktisere Intensjonsmetoden under veiledning.

*Psyken i en levende organisme og hva Psykotraume betyr.Definisjon av grunnbegrepet, psykens funksjon, psyken som et firegenerasjonsfenomen, sammenhengen med immun- og hormonsystemet, hjernen, muskler og organer. 

 • Identitet, identifisering og tilleggsidentieter samt Identitets traume. Identitetsutvikling, utvikling av Jeg, Selvet og viljen. Vi ser på traumer i svangerskapet og traumer under og etter fødselen. Vi diskuterer og vurderer likheter og forskjeller med basis i erkjennelsene/kunnskapen fra pre-, peri- og postnatal psykologi. Vi blir kjent med hvordan IoPT kan være forebyggende under graviditeten, og hvordan man nå har en øket bevissthet rundt identitetsbygging og tilknytningen mor-barn. Filmen INUTERO med norsk undertekst vises og diskuteres.

 • Kjærlighet, tilknytning og kjærlighetstraume. Hva er kjærlighet? Hvordan kunne motta og gi kjærlighet? Hva er tilkntyning?

 • Seksualitet og traumatisering av seksualiteten. Hva er seksualitet? Seskuelt misbruk av barn, ungdom og incest, dets følger, forebygging og bearbeiding.

 • Parforhold og andre relasjoner. Hvem er jeg? Hvem er jeg i relasjonen? Blant familie, venner, arbeidskollegaer? Hvem er jeg i parforholdet? Hva styrker og hva hindrer gode parforhold? Hvordan arbeide med parforhold?

 • Offer og overgriper og offer-overgriper-innviklinger. Definisjon av overgriper og offer, å være offer og offerholdninger, å være overgriper og overgriperholdninger, avsporing/villspor og utveier fra overgriper-offer-spaltinger. Også innen barnehage og skole

 • Traumer fra egne handlinger. Hvordan vi ender opp som overgripere mot oss selv og andre. Og hvordan vi slik traumatsierer oss selv. Og veien ut.

 • Hvem er Jeg i et traumatiserende samfunn? Hvordan holde kontakten med sunt Jeg og egen vilje i et traumatiserende samfunn.

 • Symptomer eller traumer: Sunnhet, sykdom og psykotraumer. Hva gjør oss syke og hva gjør oss friske? Traumer som utgangspunkt for flerfoldige kroppslige og fysiske symptomer.

 • Oppsummering. Presentasjon av prosjektoppgavene. Prosjektoppgave med klienter eller med utgangspunkt i egen arbeidsplass er obligatorisk for å få tittelen registrert traumeterapeut. Ellers er det valgfritt.

 • Datoer: 1. 22-25.3.19 2. 10-13.5.19, 3. 28-30.6.19, 4. 6-9.9.19 5. 25-28..10.19, 6.13-16.12.19 7. 24-27.1.20, 8. 6-9.3.20,9. 8-11.5.20, 10. 19-22.6.20 11. 28-31.8.20.og 12. 2.-5.10,20,

 • Tid: Hver modul fredag-mandag, fredag kl 11.00-18.00, lørdag-søndag
  kl 10.00-18.00, mandag kl 10.00-16.00.

 • Pris per modul: 5880,-, flere fagforbund gir stipend til utdanningen. Du må selv søke ditt fagforbund om stipend.

For spørsmål eller påmelding send oss en e-post: marta@iopt.no, sissel@reksten.net

* Vi ønsker deg hjertelig velkommen til en spennende og givende utdanning, hvor du hjelper deg selv mens du lærer å hjelpe andre.

Overnattingsmuligheter i Stavanger

Det finnes mange hoteller/overnattingssteder i Stavanger, De kommer fram ved søking på overnatting Stavanger, sjekk gjerne på Trivago, eller airB&B. Se blant annet "dream at the seaside". For direkte kontakt kan interesserte ringe Annette på mobil: 95031031.

Mulighet for privat overnatting:

Hos Kirsti Steinnes.  Adresse: Nedre Suldalsgt.4, Storhaug. 4-5 minutter i bil og 12-15 minutters gange fra kurslokalet. Stort rom med 2 senger, hele rommet kr 500, eller kr 250 pr seng pr natt. Lite rom med 1 seng, kr 300 pr natt. Stue med 2 senger kr 250 pr natt, eler kr 500 for hele rommet, pr natt. Det er kjøkken, bad og stue med TV som fellesområde.
Kontakt Kjersti tlf 92889816.

Noen rimelige hotell i nærheten er:

Stavanger lille hotell og cafe. Ca 300 m fra kurslokalet og noen hundre m til butikker og spisesteder. Ligger ved Madlaveien og det kan være trafikk lyd fra veien.
Charlottenlund gjestehus.  10 min å gå til kurslokalet, ligger ved Breiavannet, i sentrum.